O nás

Textilní banka.cz, z.ú. Jsme nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je přispívat ke zlepšování kvality života a zlepšování životního prostředí. Svým zaměřením působí v oblasti sociální, humanitární, výchovně-vzdělávací a environmentální.

Dle stanov jsou hlavními činnostmi ústavu Textilní banka.cz následující aktivity:

  • Shromažďování, třídění a přerozdělování textilu
  • Podpora nestátních neziskových organizací zabývajích se stejnými či podobnými aktivitami, které již dlouhodobě pracují se sociálně potřenými
  • Zapojení do integrovaného záchranného systému jako jedna ze složek pomoci
  • Osvětová činnost na školách, vzdělávacích centrech apod.

V rámci spolupráce s jinými nestátními neziskovými organizacemi se Textilní banka.cz aktivně zapojuje do humanitárních a sociálních projektů jak u nás, tak i v zahraničí s cílem zlepšit kvalitu života obyvatel, aktivně podporovat sociálně slabé či vyloučené skupiny obyvatel a zapojit se do projektů ochrany životního prostředí. Ústav se aktivně zapojuje do integračních programů vedoucí k resocializaci vězňů, dlouhodobě nezaměstnaných či jinak sociálně vyloučených vrstev obyvatelstva.

Mimo jiné svou působností zaštiťujeme řadu jiných aktivit – přednáškové cykly na téma třídění, recyklace a znovupoužití textilu, tzv. druhý život.

Naší vizí  a cílem je dosažení kvalitativní změny života obyvatel ze sociálně vyloučených skupin a to formou pomoci při integraci, ale také zajištěním důstojných podmínek pro život – poskytujeme takto vyloučeným skupinám obyvatel textil, ale také možnost aktivně se podílet na pomoci druhým. Dlouhodobým cílem Textilní banky.cz je vytvoření školícího střediska s možností zaměstnávat sociálně vyloučené, handickapované a osoby vracející se z výkonu trestu.

Podporujeme také dočasné domovy pro zatoulané či odložené zvířátka, kterým poskytujeme deky do jejich pelíšků.